TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
43 hồ sơ

Đang xử lý
2 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)